Adatvédelmi szabályzat

Jelen dokumentum célja a Latin Dance Group Kft-vel kapcsolatban álló Művészek tájékoztatása és engedélyük kérése a személyes adataik kezeléséről.

Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján készült, a jelen szabályzatban nem említett esetekben a megjelölt törvény rendelkezései irányadók.

Az adatkezelést végző személy neve, elérhetősége:
Latin Dance Group Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Tompa u.5. II.em. 4.
Tel.: +36 20 492 4325
E-mail: orsolya.lovaszi@latindancegroup.com
A továbbiakban: “Adatkezelő”

Az adatkezelés célja: Művészekkel való kapcsolattartás, Művészek tájékoztatása, szerződések ajánlása Művészek számára, jövőbeni szerződések felkutatása Művészek részére, email-es meghívás és egyéb írásos megkeresés válogatásokra (casting / audition), jövőbeni eseményekre.

Az adatkezelés módja és felhasználása: Adatkezelő által adatbázis kiépítése, kép- és videóanyagok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, közösségi médiákban való felhasználása és megjelenítése,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Művész jelen aláírásával engedélyezi: a Latin Dance Group Kft-nek, hogy a Művészről készült képi- és videó anyagokat felhasználja reklámozásra, illetve megjelenésekre, és ezzel a Művész szakmai lehetőségeit is elősegítse. A Művész kártérítés igénylése nélkül hozzájárulását adja, hogy Adatkezelő
róla videó anyagot, illetve fényképet készítsen, a hangját rögzítse, ebbe beleértve bármely olyan előadást, vagy produkciót, amelyben a művész megjelenik. Ezeket az anyagokat Adatkezelő a közösségi médiában felhasználhatja feltéve, hogy az nem sérti a Művész személyes és szakmai
hírnevét.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Művész önkéntes, határozott, félreérthetetlen és kifejezett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: adatlapok és egyéb úton megkapott adatok a következők:

  • név, telefonszám, e-mail cím, stb.
  • Fényképek, videó- és hangfelvételek.

Szigorúan kezelt adatok köre: orvosi és egészségügyi adatok (Kizárólag szerződésekhez kapcsolódóan lehet bekérni.)

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg a Művész írásban nem jelzi az Adatkezelő felé, hogy a továbbiakban nem kíván együttműködni. Ebben az esetben Adatkezelő a Művésszel kapcsolatos adatokat törli az adatbázisából. Művész bármikor, indokolás
nélkül, írásban kérheti személyes adatainak, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt
személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről. Ha a Művész megítélése szerint az adatkezelő jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de
legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a határidőt elmulasztja, vagy nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, érintett az alábbi e-mail címen kaphat tájékoztatást: orsolya.lovaszi@latindancegroup.com

Jelen tájékoztatás és engedély a következő jogszabályok alapján jött létre:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.